Vann, strøm, avfall

Kirkenes havn tilbyr tilkobling av landstrøm ved kaiene, ferskvann og mottak av skipsavfall. Ta kontakt med havnevakta for bestilling av disse tjenestene. Se i havneregulativet for priser og vilkår. 

Landstrøm

Vi leverer landstrøm på Dypvannskaia, Industrikaia, Hurtigrutekaia og Sentrumskaia med ulike spenninger, frekvenser, styrke og ulike koblinger.

  • Industrikaia 230v og 400v
  • Sentrumskaia 230v og 400v
  • Dypvannskaia 230v og 400v

Salg av strøm

Fartøy som planlegger kaileie ut over 48 timer skal benytte landstrøm. Unntak må særskilt avtales med administrasjonen i Kirkenes havn KF. 

Vederlag for strøm beregnes etter forbruk. Pris for forbruk og nettleie i henhold til prisliste. Ved vesentlig endring i innkjøpsprisene for strøm kan det likevel foretas endringer i pris i løpet av kalenderåret. Det beregnes i tillegg vederlag for til- og frakobling etter regning, og eventuelt leie av koblingsbokser, kabler, etc. 

Ferskvann

Vi leverer ferskvann på Dypvannskaia, Industrikaia, Hurtigrutekaia og Sentrumskaia med en vannkapasitet på opptil 30 m³/t. Det tas forbehold ved at vannfyllingen ikke foregår når temperaturen ikke overstiger -15 ℃ og at det er bestilt vannfylling.

Skipsrenovasjonsgebyr

Skipsrenovasjonsgebyr er hjemlet i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 Kapittel 5, FOR 2004-06-01-931, kapittel 20, samt EØS-avtalens vedlegg XIII nr....56i. Et fartøy betaler kun et avfallsgebyr pr. døgn ved Kirkenes havn KFs kaier uavhengig av antall intern forhalinger. 

Følg lenken under for gjeldende renovasjonsgebyr for fartøy i havneregulativet på side 18. 

Avfall

Kirkenes havn har miljøstasjon på Industrikaia for mottak av plastavfall, papp, paller og matavfall for fartøy.

Ved feilsortering av avfall i miljøstasjonen på Industrikaia kan det forekomme påløpende gebyrer og kostnader for fartøyet. Ta kontakt med havnevakta for mer informasjon om dette.