Priser og vilkår

Havneregulativet ligger vedlagt under. Her finner du gjeldende priser og vilkår for tjenester, leie av kai og sjøområder tilhørende Sør Varanger kommune.

Havneregulativet

Priser, vilkår og tjenester

Informasjon

Alle priser er oppgitt i norske kroner eks. mva. og eventuelle avgifter fra eksterne. Begrunnet i havnens interesser kan det inngås avtale med enkeltbrukere/kunder som avviker fra satser og fastpriser. Kunden er forpliktet til å betale den pris som til enhver tid er gjeldende i havneregulativet eller den pris som er særskilt avtalt. 

Avgifter og gebyrer er fastsatt i lokale forskrifter for respektive avgifter og gebyrer

Pris estimat kalkulator

Denne typen gjelder kun for fartøy til og med 20 000 bruttoton.

Farvannsavgift

Sesongavgift

Kaivederlag per døgn

ISPS-vederlag

Sum*

Vår kalkulator beregner estimerte kostnader pr. døgn for farvannsavgift, kaivederlag og ISPS sikkerhetsvederlag. Andre vederlag, slik som avfallsgebyr, varevederlag, tjenester etc. kan komme i tillegg. 

* Med forbehold om eventuelle prisjusteringer og beregningsfeil. Eventuelle rabatter er ikke fratrukket. 

Minste farvannsavgift: Kr ,- 300 pr. anløp
Minstepris kaivederlag: Kr ,- 350 pr. døgn

For Kystruten og cruiseskip gjelder egne satser. Kontakt hvanevakta for mer informasjon.

Prisene er hentet fra gjeldende havneregulativ for Kirkenes havn KF. Alle priser er oppgitt eks. mva. 

Betalingsvilkår og morarenter

Kirkenes havn KFs tilgodehavende forfaller til betaling 21 kalenderdager etter fakturadato, hvis ikke annet er avtalt. Ved for sen betaling beregnes morarenter etter Lov av 17. desember 1976 nr. 100, samt at det ilegges et purregebyr.

Faktura utstedes primært EHF format, manuell fakturering kan avtales unntaksvis for en kortere periode. 

Avgifter, gebyrer og vederlag avrundes til hele NOK etter vanlige regler, dog slik at minste samlet faktureringsbeløp fastsettes til nok 100. 

Spørsmål?

Kontakt havnevakta om du har spørsmål om priser og vilkår på +47 414 54 992 eller havnevakt@svk.no

Oppkreving av avgifter, gebyrer og vederlag

Havne- og farvannsloven § 41 regulerer oppkreving av gebyrer og avgifter.

Loven sier:

  • Skyldig gebyr og avgifter fastsett i medhold av §§ 33, 34, 35 og 36 er tvangsgrunnlag for utlegg. 
  • Krav etter §§ 34, 35 og 36 har panterett i skip og last. Sjølovens bestemmelser om sjøpant gjelder tilsvarende. 
  • Ved forsinket betaling av gebyrer og avgifter i medhold av §§ 33, 34, 35 og 36 svares forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven. 

Fartøyets eier, reder og agent er solidarisk ansvarlige for betaling av avgifter etter denne loven (jf.40).