Varevederlag

Varevederlag er betaling for varers bruk av kommunale kaier, samt areal og innretninger til disse. Alle varer som føres over kaifront, eller opplastes/losses av landverts transportmidler, på areal som disponeres av Kirkenes havn KF, og ikke unntatt for vederlag, skal ilegges varevederlag.

Varevederlaget dekker lagring av varen på kai, arealer eller innretninger som disponeres av Kirkenes havn KF i inntil 24 timer etter endt utlossing av fartøyet/kjøretøyet, eller inntil 24 timer før innlasting tar til. 

Vederlaget beregnes på grunnlag av varens vekt i metriske tonn. Volumgods regnes om til vektenhet hvor 1m3 ikke er mindre enn 0,5 tonn. Som volumgods regnes bare gods der opplysninger om varepartiets vekt eller varens egenvekt ikke finnes oppgitt i fraktbrev eller konnossement. 

Varevederlag for inngående vare påhviler varemottaker. For utgående vare påhviler betalingsplikten varesender, med mindre det av konnossementene fremgår at vederlaget er iberegnet i frakten. 

Mer informasjon om varevederlag finner du i havneregulativet på siden. 

 

Havneregulativet

Priser, vilkår og tjenester

Bestemmelser 

For tungt, omfangsrikt eller farlig gods som krever spesielle arrangement i havnen fastsettes varevederlag etter sørskilt avtale. 

Varer som ligger på kaier og arealer uten samtykke, eller som blir liggende der lenger enn tillatt, kan fjernes og lagres for vedkommende mottaker eller avsenders regning. Blir varer ikke hentet innen 3 måneder, kan Kirkenes havn KF selge dem ved offentlig auksjon eller vanlig kunngjøringer. Lett vedervelige varer kan tilintetgjøres hvis det er nødvendig. 

Ansvarsbegrensning

Kirkenes havn KF har intet ansvar for skade, svinn og lignende som måtte oppstå under lagring. Vareeier/ekspeditør skal organisere lagringen slik at minst mulig areal belegges. Lagring mindre enn 10 meter fra kaifront tillates bare etter avtale. Uavhengig av dette kan, dersom situasjonen krever det, Kirkenes havn KF beordre eller gjerne godset til annen plass for kundens regning.

Fritak for varevederlag

Det innkreves ikke varevederlag for:

  • Passasjerers bagasje
  • Proviant, andre skipsfornødenheter til fartøyets eget behov inntil 10 tonn. 
  • Drivstoff fylt fra etablert landanlegg. 
  • Ballast 
  • Varer som på grunn av omstuing foreløpig losses for siden lastes på samme fartøy. 
  • Retur av tomme containere og lastbærere til avsender/logistikkfirma eller reder, anvendt ved vederlagspliktig vareleveranse i kommunens sjøområde.