Kirkenes Havn KF

Kirkenes havn ble etablert i 1995 som et havnevesen - en etat i Sør-Varanger kommune. I 2019 ble havneorganisasjonen skilt ut som kommunalt foretak heleiet av Sør-Varanger kommune.

Havnevesenet har fra etableringen i 1995 i hovedsak hatt forvaltningsoppgaver. Det forretningsmessige utgjorde en begrenset del av virksomheten i starten, i senere år har denne virksomheten vokst. Etter to år som kommunalt foretak er det forretningsmessige en dominerende del av virksomheten, denne utviklingen vil trolig fortsette.

Kirkenes havn KF er et kommunalt foretak eiet 100 % av Sør-Varanger kommune. Det fremgår av foretakets vedtekter at det er kommunens havnefaglige organ, og det skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver kommunen er tillagt etter havne- og farvannsloven, sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Sør-Varanger kommunes sjøområdet og forvalte kommunens havnekapitals eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse til fordel for kommunen og havnens brukere.

Vedtektene sier videre at for å opprettholde og videreutvikle trafikkgrunnlaget for havnens eiendommer og installasjoner, kan foretaket engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet som finnes hensiktsmessig og fordelaktig for havnevirksomheten .

Oppdraget fra Sør-Varanger kommune oppfattes slik at de forvaltningsmessige oppgavene er det formelle eksistensgrunnlaget for foretaket, og disse oppgavene må til enhver tid ha høyest prioritet. Videre at foretaket skal være engasjert i havnerelatert næringsvirksomhet med mål om økt næringsaktivitet i havnen og beslektede næringer, og styrke det forretningsmessige driftsgrunnlaget for Kirkenes havn.

Med dette oppdraget har Kirkenes havn KF en rolle i samfunnet i Sør-Varanger og havnebyen Kirkenes som en sentral aktør for å legge til rette for en utvikling av næringsvirksomheten i kommunen.