Isbryting 

Ved isbryting har Kirkenes havn KF satt av en sesong avgift som er en del av farvannsavgiften som ilegges anløpende fartøy i tillegg til farvannsavgiften i is-sesongen (1. desember – 31. mars).

I følge lov av 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann § 36 punkt a), har kommunen ansvar for nødvendig isbryting og fjerning av gjenstander som hindrer sjøtransporten eller er til fare for ferdselen i kommunens egent sjøområde, med unntak av de områder som inngår i hovedledd og biledd.

Havneadministrasjonen har på grunn av kapasitetsbegrensninger avgrenset tidsrommet for isbryting til mandag - fredag kl. 08:00 - 14:00, lør-,søn- og helligdager kl. 09:00 - 13:00. Dette er tilpasset Kystrutens seilingstider. 

Sleping

Kirkenes havn KF tilbyr sleping av fartøy under særskilte situasjoner. For mer informasjon og gjeldende satser følg lenken under eller kontakt havnevakta.

Utleie av fartøy

Kirkenes havn KF eier og drifter isbryteren "Kraft Johanssen", som kan bestilles for oppdrag. Fartøyet leies ikke ut uten mannskap. Tjenesten utføres etter særskilte forretningsmessige vilkår. 

Hvert oppdrag faktureres med klargjøring og oppstart av fartøyet og en time leie. Hver påbegynte time regnes som en full time. 

For private terminaler og kaier som ikke inngår i det rutinemessige isbrytingsområdet kan fartøyfører/reder og kai- eller vareeier bestille isbryting for enkelt anledning. Betalingsplikten påhviler rekvirenten.